Első váltásod ingyen teljesítjük! akció szabályzat

Utoljára frissítve 2023. február 6.

1. PROMÓCIÓ SZERVEZŐJE

1.1 A Tiwala Solutions Kft. (székhely: 1131 Budapest, Mosoly utca 40/A 1. em. 3., Adószám: 26757489-2-41) (továbbiakban: Szervező) akciót szervez (továbbiakban: Akció) az alábbi szabályzatban (továbbiakban: Szabályzat) ismertetett feltételek szerint.

2. AZ AKCIÓBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

2.1 A Szervező által lebonyolított Akcióban kizárólag azon személyek vehetnek részt, akik az alábbi feltételeknek együttesen megfelelnek:

a) 14. életévét betöltött, Magyarországon bejelentett állandó vagy ideiglenes lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező, cselekvőképes vagy koránál fogva korlátozottan cselekvőképes természetes személy, aki a hu.coincash.eu oldalon (továbbiakban: CoinCash weboldal) 2023. február 6. előtt már regisztrált és még nem kezdeményezett kriptovaluta-adásvételi ügyletet, de az akció időtartama alatt legfeljebb 1.000.000,- Ft vagy 2500 EUR értékben kezdeményez és teljesít kriptovaluta-adásvételi ügyletet, vagy aki még nem regisztrált, de 2023. március 6.. 23:59-ig regisztrál, és az akció időtartama alatt legfeljebb 1.000.000,- Ft vagy 2500 EUR értékben kezdeményez és teljesít kriptovaluta-adásvételi ügyletet.

b) az e-mailben rendelkezésre bocsátott és a CoinCash weboldalon közzétett Szabályzatban és Adatvédelmi Szabályzatban foglalt valamennyi feltételt elolvasta és elfogadja.

2.2 Az akcióban nem vehetnek részt:

a) Azon ügyfelek, akik 2023. február 6. 00:00 óra előtt már kezdeményeztek és teljesítettek kriptovaluta-adásvételi ügyletet a CoinCash-nél.

b) a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és azok közeli hozzátartozói;

c) az akció lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói.

2.3 A jelen Szabályzat tartalmazza az akcióban történő részvétel feltételeit és módját, valamint a Szervező és az új ügyfél jogait és kötelezettségeit. A szabályzatot a Szervező bármikor jogosult egyoldalúan, külön értesítés nélkül módosítani a 6. pontban foglalt feltételek szerint. A mindenkor hatályos szabályzat a CoinCash weboldalon, a Gyakori kérdések alatt megtekinthető az alábbi linken keresztül:

3. AKCIÓ IDŐTARTAMA

3.1 Az akció 2023. február 6. 00:00 órától 2023. március 9. 23:59 óráig tart azon ügyfelek részére, akik ezen időtartam alatt a CoinCash weboldalon regisztrálnak és váltanak először, vagy az akció időtartama előtt már regisztráltak, de az akció időszaka alatt váltanak legelőször a CoinCash-nél. Az akció az akció időtartamában leadott és teljesített első tranzakciókra vonatkozik, tehát ha csak a kriptovaluta adásvételi megrendelés leadására kerül sor az ügyfél részéről, de a teljesítés már nem az akciós periódusban történik, akkor az ügyfél nem jogosult az ingyenes váltásra.

4. AZ AKCIÓ MENETE

4.1 Az akcióban a jelen szabályzat részvételi feltételeinek (2.1.a pont) megfelelő ügyfelek vehetnek részt, oly módon, hogy a 3.1 pontban meghatározott időszakban a https://hu.coincash.eu/ weboldalon, keresztül első váltásukat leadják és teljesítik a CoinCash-nél az akció időtartama alatt elérhető coinok egyikére, legfeljebb 1.000.000,- Ft vagy 2500 EUR értékben.

4.2 Az akció fix ajándékot nyújt azoknak, akik a szabályzat részvételi feltételeinek (2.1.a pont) megfelelő és a 3. pontban leírt időtartam alatt újonnan váltó ügyfeleink. Az ajándék típusa a legfeljebb 1.000.000 Ft vagy 2500 EUR értékű legelső tranzakciók esetén egyszeri, csak az első tranzakcióra vonatkozó ingyen váltás.

A tranzakciókhoz tartozó bányászköltség megfizetési kötelezettsége az akció időtartama alatt is fenn áll. Az akció kereteiben a CoinCash ezen kívül nem számol fel semmilyen más egyéb váltási költséget, a kedvezményre jogosult ügyfeleknek a váltást ingyen biztosítja. A váltást a CoinCash az általa elérhető legjobb tőzsdei árfolyamon teljesíti.

4.3 Akciós periódus:

Teljes akciós periódus: 2023.február 6. 00:00 órától 2023. március 9. 23:59:59 óráig tart.

Az akció az akciós periódusban leadott és teljesített első tranzakciókra vonatkozik, tehát ha csak a váltási megrendelés leadására kerül sor az ügyfél részéről, de a teljesítés már nem az akciós periódusban történik, akkor az ügyfél nem jogosult az ingyenes váltásra.

4.4 Az akcióban résztvevő ügyfelek az Akció időtartama alatt egyszer, vagyis az első váltásuk alkalmával jogosultak az Akcióban részt venni.

4.5 Azok a tranzakciók, amelyek a Szervező ÁSZF-ben és egyéb szabályzataiban írt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, az Akcióból automatikusan kizárásra kerülnek. Az akcióban ban való részvételre kizárólag a Szervező ÁSZF-ben és egyéb szabályzataiban leírtak szerint, véglegesen teljesül tranzakciók jogosítanak fel.

4.6 A Szervező továbbá fenntartja magának a jogot, hogy az Akcióból– a Szervező megítélése alapján – utólag is kizárásra kerülhetnek azok az Akcióban résztvevők, akik a Szervező ÁSZF vagy egyéb szabályzatok rendelkezéseinek ellentétesen járnak el az Akció, vagy bármely tranzakció során. A jelen pontban meghatározott, tiszteségtelen magatartású akcióban résztvevők kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet az Akcióval összefüggésben a Szervezőnek és/vagy adatfeldolgozónak okoztak. A Szervező az esetleges téves kizárásokért felelősséget nem vállal.

4.7 Az Akcióban való részvétellel az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a CoinCash weboldal technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és az adatfeldolgozó az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

4.8 Az akcióban résztvevő ügyfél nem sértheti meg, illetve nem kísérelheti meg megsérteni a CoinCash weboldal és

az Akció védelmét biztosító technikai megoldásokat, ideértve különösen az alábbi eseteket:

● hozzáférés a nem az akcióban résztvevő ügyfél számára szánt adatokhoz;

● megkísérelni a rendszer vagy a hálózat sebezhetőségének vizsgálatát, kémlelését vagy tesztelését, vagy megfelelő felhatalmazás nélkül megsérteni a rendszer biztonságát vagy jogosultság-ellenőrző intézkedéseit;

● kísérlet bármely felhasználó, host vagy hálózat számára nyújtott szolgáltatásokba való

beleavatkozásba, illetve azok megzavarásába, a teljesség igénye nélkül ideértve a következőket: vírus elhelyezése a CoinCash weboldalon, a CoinCash weboldal túlterhelése (overloading), elárasztása (flooding), spammelése (spamming), levelekkel való bombázása (mailbombing) vagy összeomlasztása (crashing);

● nem kívánt e-mailek (spam) küldése, ideértve termékek vagy szolgáltatások

propagálását és/vagy hirdetését;

4.9 A Szervező fenntartja a jogot, hogy jelen Akcióból, valamint a jövőben meghirdetésre kerülő további akcióiból és játékaiból az akcióban résztvevő ügyfél minden kétséget kizáró módon történő beazonosítását követően haladéktalanul kizárja azt a Résztvevőt, továbbá hatósági, büntető- vagy bírósági eljárást kezdeményezzen azzal a Résztvevővel vagy harmadik személlyel szemben, aki a CoinCash weboldal rendeltetésszerű működésének megzavarásával vagy egyéb, nem tisztességes úton kíván az Akció során előnyhöz jutni, illetve aki egyéb módon megzavarja vagy megkísérli megzavarni a CoinCash weboldal rendeltetésszerű működését vagy bármely, a CoinCash weboldalon folytatandó tevékenységet.

5. ADATVÉDELEM

5.1 Az Akció lebonyolítása során a Szervező adatkezelési tájékoztatójában (link) foglalt feltételek az alábbi eltérésekkel alkalmazandók. A jelen szabályzatban írt adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelés célja: a Jelen Akcióban beküldött regisztráció ellenőrzése, az akcióban résztvevő ügyfelek azonosítása és számukra a CoinCash-nél történő első tranzakciójuk váltási díj nélküli biztosítása(a továbbiakban: Adatkezelés).

5.2 Azok, akik az Akcióban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a jelen szabályzat minden rendelkezését.

5.2.1 A Szervező mint adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) az akcióban résztvevő ügyfelek által rendelkezésre bocsátott Személyes adatait (vezeték- és utónév, e-mail cím, telefonszám, postai cím) az akcióval összefüggésben, annak időtartama alatt (2023. február 6– 2023. március 6.) és azt követően még 30 napig a jelen szabályzat 6. pontjában írtak szerint kezeli. Az akciót követő 30. napot követően az Adatfeldolgozó az Adatkezelő megbízásából törli az akcióban résztvevő ügyfél Személyes adatait, kivéve, ha az adatok kezelésére más adatkezelési célból rendelkezik az érintett hozzájárulásával

5.3 A Szervező szavatolja, hogy az Adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik.

5.4 A Személyes adatokat az Akció megvalósításában közreműködő személyek és a vonatkozó technikai és személyzeti feladatokat végző személyek ismerik meg.

5.5 A Szervező bármikor lehetőséget biztosít az akcióban résztvevő ügyfél számára arra, hogy tájékoztatást kérjen a Szervezőnél mint Adatkezelőnél Személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, helyesbítését vagy korlátozását az alábbi címen: 1095, Budapest, Lechner Ödön fasor 6. vagy e-mail címen: [email protected]

Az adatok kezelője: Tiwala Solutions Kft.

Az adatok feldolgozója: Tiwala Solutions Kft

Adatfeldolgozók még: Zendesk989 Market St., San Francisco, CA 94103 és az Amazon Web Services, Inc., 410 Terry Avenue North, Seattle, WA

5.6 Amennyiben az akcióban résztvevő ügyfél Személyes adatainak törlését az Akció időtartama alatt kéri, úgy tudomásul veszi, hogy az Akcióban való minden jogosultságát elveszti, és az Akcióból kizárásra kerül.

5.7 Az akcióban résztvevő ügyfél a fentieken kívül ingyenesen, indokolás nélkül, bármikor kérheti az adatai törlését („elfeledtetéshez való jog”) vagy azok kezelésének korlátozását, vagy e-mailben [email protected] címen, vagy postai levél útján a következő̋ postai címen a 1096, Budapest, Lechner Ödön fasor 6 címen, a levelezési cím megadásával. Az Adatkezelő a törlési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik az Adatkezelés megszüntetéséről és törli a résztvevőt a nyilvántartásából. Az akcióban résztvevő ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben kérelmére az Akció érvényes időtartamának befejezése előtt következik be Személyes adatai kezelésének korlátozása vagy törlése, abban az esetben az Akcióban való részvétele - a kedvezményre való jogosultságával együtt - megszűnik.

5.8 Az akcióban résztvevő ügyfél a Személyes adatainak kezeléséről bármikor írásban, az Adatkezelők bármelyike címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve az [email protected] címen e-mailben tájékoztatást kérhet. A levélben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján az akcióban résztvevő ügyfél egyértelműen beazonosítható.

E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekinti hitelesnek, ha azt az akcióban résztvevő ügyfél az akció során regisztrált e-mail címéről küldi, ez azonban nem zárja ki, hogy az Adatkezelő a tájékoztatás megadása előtt az akcióban résztvevő ügyfelet más módon is beazonosítsa.

A tájékoztatáskérés kiterjedhet az akcióban résztvevő ügyfélnek az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az Adatfeldolgozó és az esetleges további adatfeldolgozók nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a Személyes adatok továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg az akcióban résztvevő ügyfél adatait.

5.9. Az akcióban résztvevő ügyfél kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását. Figyelembe véve az Adatkezelés célját, az ügyfél kérheti a hiányos Személyes adatok kiegészítését. Személyes adat módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre. Az akcióban résztvevő ügyfél kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha az akcióban résztvevő ügyfél vitatja a kezelt Személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a Személyes adatok pontosságát. Az Adatkezelő megjelöli az általuk kezelt Személyes adatot, ha az akcióban résztvevő ügyfél vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott Személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

5.10 Az akcióban résztvevő ügyfél kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza akkor is, ha az Adatkezelés jogellenes, de az akcióban résztvevő ügyfél ellenzi a kezelt Személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását. Az akcióban résztvevő ügyfél továbbá akkor is kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha az Adatkezelés célja megvalósult, de az ügyfél igényli azok Adatkezelő általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

5.11 Az akcióban résztvevő ügyfél tiltakozhat Személyes adatainak kezelése ellen (i) ha a Személyes adatok kezelése kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges; (ii) ha az Adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás; vagy (iii) ha az Adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor.

Az Adatkezelő az akcióban résztvevő ügyfél tiltakozásának jogszerűségét megvizsgálja, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az Adatkezelést megszünteti és a kezelt Személyes adatokat zárolja, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Személyes adatok korábban továbbításra kerültek.

5.12 Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a résztvevők hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívja, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének.

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő érintett alkalmazottai ismerhetik meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át. Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére is előírja.

Az akcióban résztvevő ügyfél elismeri és elfogadja, hogy Személyes adatainak a CoinCash weboldalon való megadása – annak ellenére, hogy az Adatkezelő az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezik –, az adatok védelme teljes mértékben az interneten nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés erőfeszítéseink ellenére történő bekövetkezése esetén az Adatkezelő nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy az akcióban résztvevő ügyfélnél ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért.

Adatkezelő az Akcióval összefüggésben semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak. A Szervező, illetve az Akció szervezésében részt vevő egyéb cégek nem vállalnak semmiféle felelősséget semmilyen adatvesztésért, különös tekintettel adatátvitel közbeni vagy egyéb technikai problémából adódó adatvesztésért.

5.13 Jogorvoslati lehetőségek az Adatkezeléssel kapcsolatban

Az akcióban résztvevő ügyfelek jogorvoslati lehetőségeit – többek között – az Infotv. 14-23. §-ai, valamint a GDPR 12-22. cikkei tartalmazzák. Az ügyfelek bármikor tájékoztatást kérhetnek a Személyes adataik kezeléséről, amelyet az Adatkezelő csak az Infotv. szerinti kivételesesetekben tagadhat meg. A tájékoztatás megtagadása esetén az Adatkezelő írásban közli, hogy a felvilágosítás megtagadására a törvény mely rendelkezése alapján került sor. Az akcióban résztvevő ügyfél a jogainak megsértése esetén bírósághoz is fordulhat, amely az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, de a per – az akcióban résztvevő ügyfél választása szerint – az akcióban résztvevő ügyfél lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Azt, hogy az Adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani. Ha az Adatkezelő az akcióban résztvevő ügyfél adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az Adatkezelő az akcióban résztvevő ügyfél adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az akcióban résztvevő ügyfél személyiségi jogát megsérti, az akcióban résztvevő ügyfél sérelemdíjat követelhet. Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az akcióban résztvevő ügyfél személyiségi jogának sérelmét az Adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az akcióban résztvevő ügyfél szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Bármilyen, az Adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshetők az Adatkezelő munkatársaink is az [email protected] e-mail címen.

Az akcióban résztvevő ügyfél az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím:1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: [email protected]; honlap: www.naih.hu) is fordulhat.

6. SZABÁLYZAT LEHETSÉGES MÓDOSÍTÁSA

A Szervező az akció időperiódusa alatt bármikor változtathatja az akció szabályzatát. Erről külön értesítést nem kell küldenie az akcióban való részvevőknek.