Google vélemény nyereményjáték 2023 részvételi- és játékszabályzata

Utoljára frissítve 2023. március 13.

 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE

A “Google vélemény nyereményjáték 2023” elnevezésű nyereményjáték (”Játék”) szervezője a Tiwala Solutions Kft (székhely: 1131 Budapest, Mosoly utca 40/A 1. em. 3.) (”Szervező”).

 1. A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

2.1 A Játékban részt vehet minden természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, és aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele (továbbiakban: Játékos).

 • Részt vesz a CoinCash Online nyereményjátékán (2023. március 13. – 2023. április 12., CoinCash Google profil és CoinCash ATM-ek Google profilja);
 • a részvétellel elfogadja a jelen játékszabályzatban ("Játékszabályzat") előírt irányelvekben meghatározott valamennyi feltételt;
 • hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező a helyszínen megadott, a 8. pontban megjelölt adatait az ott leírtak szerint az adott Játékkal összefüggésben kezelje a Szervező adatvédelmi szabályzatával összhangban, (a továbbiakban együtt: ”Pályázat”).

2.2 Egy Játékos a Játék egy periódusa alatt egy Pályazatra jogosult.

2.3 A Játékból ki vannak zárva a Szervező, a Játék szervezésében részt vevő egyéb 3. személyek dolgozói és mindezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

 1. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

A Játék 2023. március 13. napján 12 óra 00 perctől 2023. április 12. napján 23 óra 59 percig tart.

 1. A JÁTÉK MENETE, NYERTESEK

4.1 A Játék során a Játékosoknak értékelést kell adniuk a CoinCash Google profilján vagy a CoinCash ATM-ek valamelyikének Google profilján. A Szervező garantálja, hogy a Játék időtartama alatt értékelést leadó játékosok között kisorsol 10 db ingyenes kriptovaluta váltást (a CoinCash aktuális kínálatából, 300 000 HUF összegig), 10 db CoinCash és Bitcoin logós zoknit és 10 db CoinCash és Bitcoin logós vászontáskát.

4.2 NYERTESEK

4.2.1 A játékban azon résztvevők nyernek, akinek a nevét a Sorsolás során kihúzzák.

 1. NYEREMÉNYEK, NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA

5.1 A Játékban a következő nyeremények kerülnek kisorsolásra: 10 db CoinCash és Bitcoin logós zokni, 10 db CoinCash és Bitcoin logós táska, 10 db ingyenes kriptovaluta váltás a CoinCash aktuális kínálatából 300 000 HUF összegig (a továbbiakban: ”Nyeremény”).

5.2 A Nyereményre való jogosultság nem, de a Nyeremény az átvétele után másra átruházható, azonban készpénzre nem váltható. Egy Játékos a Játék teljes időtartama alatt legfeljebb 1 db nyereményre lehet jogosult. A Játék nyertes Játékosai a Szervezővel előre egyeztetett e-mail címük igazolásával juthatnak hozzá a nyereményükhöz.

 1. ADÓZÁS

A Nyereményekhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli, ezért kizár minden további igényérvényesítési lehetőséget a nyereményekkel kapcsolatosan.

 1. INFORMÁCIÓ A JÁTÉKRÓL

7.1 A résztvevők a Játékkal és a Nyereménnyel kapcsolatos további információért, illetve esetleges panaszaikkal kapcsolatban a Facebook rajongói oldalon keresztül privát üzenetben írhatnak.

 1. ADATVÉDELEM, SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK

8.1 A jelen Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

8.1.1 Szervező, mint adatkezelő és adatfeldolgozó a megadott személyes adataikat (e-mail cím) a Játék időtartama alatt kapcsolattartás és adminisztráció, valamint a Nyeremények átadása céljából kezelje, illetve feldolgozza a Játékkal összefüggésben;

8.1.2 Nyertesség esetén nevüket a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, a Játék promóciós céljaira és a Játékkal kapcsolatosan, illetve attól függetlenül is közzétegye, azokat saját közösségi oldalain nyilvánosságra hozza (különösen YouTube/ Facebook oldalon);

8.1.3. részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését és a Szervező adatvédelmi szabályzatának rendelkezéseit a játékkal kapcsolatosan magukra nézve kötelezőnek ismerik el. Az adatvédelmi szabályzat rendelkezései elérhetőek a Szervező honlapján (http:www.hu.coincash.eu)

8.2 Adatkezelő: Tiwala Solutions Kft. 26757489-2-41

8.3 Az adatkezelés módja A Játékos tudomásul veszi és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy megadott személyes adatait az Adatkezelő a játékszabályzatban foglalt kötelezettségeinek teljesítéséhez használja fel.

8.4 Az Adatkezelő szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik.

8.5 Az Adatkezelő személyes adatokat harmadik személyeknek csak a Játékos előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.

8.6 Az adatkezelés időtartama A Játékos tudomásul veszi, hogy adatait a Játék időtartamát követő 30 napon belül törli az Adatkezelő.

8.7 A személyes adatok törlése, jogorvoslat Az Adatkezelő bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését az [email protected] e-mail címen. Az Adatkezelő a törlési/módosítási igény beérkezésétől számított 30 munkanapon belül törli/módosítja az adatokat.

8.8 A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való azonnali kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyereménysorsolások előtti időpontban kérelmezi.

 1. VEGYES RENDELKEZÉSEK

9.1 A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremények kézbesítésének – Szervező, érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért sem a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

9.2 A Szervező a Nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a Nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti. Amennyiben a nyertes a Nyereményét nem veszi át a játék időtartamát követő 2 napon belül vagy magát az átvétel kapcsán előzetesen nem menti ki, a nyereményét a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.

9.3 Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címeket, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.

9.4 A jelen Játékra és Játékszabályzatra a magyar (polgári) jogi szabályok az irányadóak.

9.5 A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit tartalmazó jelen Játékszabályzatot egyoldalúan, indokolás nélkül bármikor módosítsa, ideértve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

Budapest, 2023.március 13.

Tiwala Solutions Kft.

Szervező