YouTube nyereményjáték 2023 február játékszabályzat

Utoljára frissítve 2023. január 31.

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE

A YouTube 2023 Február elnevezésű nyereményjáték (”Játék”) szervezője a Tiwala Solutions Kft (székhely: 1131 Budapest, Mosoly utca 40/A 1. em. 3.) (”Szervező”).

2. A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

2.1 A Játékban részt vehet minden természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, és aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele (továbbiakban: Játékos).

  • Részt vesz a CoinCash Online nyereményjátékán (2023. január 31. 19:00. – 2023. február 6. 23:59, YouTube);
  • feliratkozik a CoinCash YouTube csatornájára;
  • kommentben választ ad a CoinCash által feltett kérdésre („Miről látnál szívesen tartalmat a következő időszakban?”);
  • a részvétellel elfogadja a jelen játékszabályzatban ("Játékszabályzat") előírt irányelvekben meghatározott valamennyi feltételt;
  • hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező a helyszínen megadott, a 8. pontban megjelölt adatait az ott leírtak szerint az adott Játékkal összefüggésben kezelje a Szervező adatvédelmi szabályzatával összhangban, (a továbbiakban együtt: ”Pályázat”).

2.2 Egy Játékos a Játék egy periódusa alatt egy Pályazatra jogosult.

2.3 A Játékból ki vannak zárva a Szervező, a Játék szervezésében részt vevő egyéb 3. személyek dolgozói és mindezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

A Játék 2023. január 31. napján 19 óra 00 perctől 2023. február 6. napján 23 óra 59 percig tart.

4. A JÁTÉK MENETE, NYERTESEK

4.1 A Játék során a Játékosoknak válaszolnia kell a CoinCash által online feltett kérdésre („Miről látnál szívesen tartalmat a következő időszakban?”), illetve fel kell iratkoznia a CoinCash YouTube csatornájára.. - A Szervező garantálja, hogy a Játék időtartama alatt helyesen válaszoló játékosok között 1 db fekete CoinCash és Bitcoin logós kapucnis pulóvert, 5 db CoinCash és Bitcoin logós zoknit és 5 db CoinCash és Bitcoin logós vászontáskát.

4.2 NYERTESEK

4.2.1 A játékban azon résztvevők nyernek, akinek a nevét a Sorsolás során kihúzzák.

5. NYEREMÉNYEK, NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA

5.1 A Játékban a következő nyeremények kerülnek kisorsolásra: 1 db Bitcoin és CoinCash logós pulóver, 5 db Bitcoin és CoinCash logós zokni és 5 db Bitcoin és CoinCash logós vászontáska(a továbbiakban: ”Nyeremény”).

5.2 A Nyereményre való jogosultság nem, de a Nyeremény az átvétele után másra átruházható, azonban készpénzre nem váltható. Egy Játékos a Játék teljes időtartama alatt legfeljebb 1 db nyereményre lehet jogosult. Amennyiben helyesen válaszol a feltett kérdésre és feliratkozik a CoinCash YouTube csatornájára 1 db nyereményre jogosult. A Játék nyertes Játékosai a Szervezővel előre egyeztetett e-mail címük igazolásával juthatnak hozzá a nyereményükhöz.

6. ADÓZÁS

A Nyereményekhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli, ezért kizár minden további igényérvényesítési lehetőséget a nyereményekkel kapcsolatosan.

7. INFORMÁCIÓ A JÁTÉKRÓL

7.1 A résztvevők a Játékkal és a Nyereménnyel kapcsolatos további információért, illetve esetleges panaszaikkal kapcsolatban a Facebook rajongói oldalon keresztül privát üzenetben írhatnak.

8. ADATVÉDELEM, SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK

8.1 A jelen Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

8.1.1 Szervező, mint adatkezelő és adatfeldolgozó a megadott személyes adataikat (e-mail cím, YouTube profil) a Játék időtartama alatt kapcsolattartás és adminisztráció, valamint a Nyeremények átadása céljából kezelje, illetve feldolgozza a Játékkal összefüggésben;

8.1.2 Nyertesség esetén nevüket a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, a Játék promóciós céljaira és a Játékkal kapcsolatosan, illetve attól függetlenül is közzétegye, azokat saját közösségi oldalain nyilvánosságra hozza (különösen YouTube/ Facebook oldalon);

8.1.3. részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését és a Szervező adatvédelmi szabályzatának rendelkezéseit a játékkal kapcsolatosan magukra nézve kötelezőnek ismerik el. Az adatvédelmi szabályzat rendelkezései elérhetőek a Szervező honlapján (http:www.hu.coincash.eu)

8.2 Adatkezelő: Tiwala Solutions Kft. 26757489-2-41

8.3 Az adatkezelés módja A Játékos tudomásul veszi és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy megadott személyes adatait az Adatkezelő a játékszabályzatban foglalt kötelezettségeinek teljesítéséhez használja fel.

8.4 Az Adatkezelő szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik.

8.5 Az Adatkezelő személyes adatokat harmadik személyeknek csak a Játékos előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.

8.6 Az adatkezelés időtartama A Játékos tudomásul veszi, hogy adatait a Játék időtartamát követő 30 napon belül törli az Adatkezelő.

8.7 A személyes adatok törlése, jogorvoslat Az Adatkezelő bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését az [email protected] e-mail címen. Az Adatkezelő a törlési/módosítási igény beérkezésétől számított 30 munkanapon belül törli/módosítja az adatokat.

8.8 A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való azonnali kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyereménysorsolások előtti időpontban kérelmezi.

9. VEGYES RENDELKEZÉSEK

9.1 A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremények kézbesítésének – Szervező, érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért sem a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

9.2 A Szervező a Nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a Nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti. Amennyiben a nyertes a Nyereményét nem veszi át a játék időtartamát követő 2 napon belül vagy magát az átvétel kapcsán előzetesen nem menti ki, a nyereményét a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.

9.3 Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címeket, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.

9.4 A jelen Játékra és Játékszabályzatra a magyar (polgári) jogi szabályok az irányadóak.

9.5 A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit tartalmazó jelen Játékszabályzatot egyoldalúan, indokolás nélkül bármikor módosítsa, ideértve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.