E-mail játékszabályzat

Utoljára frissítve 2021. december 10.

1.    PROMÓCIÓ SZERVEZŐJE

1.1  A Tiwala Solutions Kft. (székhely: 1131 Budapest, Mosoly utca 40/A 1. em. 3., Adószám: 26757489-2-41) (továbbiakban: Szervező) nyereményjátékot szervez (továbbiakban: Játék) az alábbi játékszabályzatban (továbbiakban: Játékszabályzat) ismertetett feltételek szerint.

2.    A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

2.1    A Szervező által lebonyolított Játékban kizárólag azon személyek vehetnek részt, akik az alábbi feltételeknek együttesen megfelelnek:

a)     14. életévét betöltött, Magyarországon bejelentett állandó vagy ideiglenes lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező, cselekvőképes vagy koránál fogva korlátozottan cselekvőképes természetes személy, aki a hu.coincash.eu oldalon (továbbiakban: CoinCash weboldal) 2021. december 10. előtt regisztrált és még nem kezdeményezett kriptovaluta-adásvételi ügyletet, de a nyereményjáték időtartama alatt legalább 100.000,- Ft értékben kezdeményez és teljesít kriptovaluta-adásvételi ügyletet.

b)  az e-mailben rendelkezésre bocsátott és a CoinCash weboldalon közzétett Játékszabályzatban és Adatvédelmi Szabályzatban foglalt valamennyi feltételt elolvasta és elfogadja.  

2.2    A Játékban Játékosként nem vehetnek részt:

a) Azon ügyfelek, akik 2021 december 10. 00:00 órától 2022 január 10. 23:59 között regisztrálnak a CoinCash.eu oldalon, azok a Játékban nem vesznek részt.

b) a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és azok közeli hozzátartozói; c) a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói.

2.3    A jelen Játékszabályzat tartalmazza a Játékban történő részvétel feltételeit és módját, valamint a Szervező és a Játékos jogait és kötelezettségeit. A játékszabályzatot a Szervező bármikor jogosult egyoldalúan, külön értesítés nélkül módosítani a 10. pontban foglalt feltételek szerint. A mindenkor hatályos Játékszabályzat a CoinCash weboldalon, a Gyakori kérdések alatt megtekinthető az alábbi linken keresztül: https://hu.coincash.eu/gyik/e-mail-jatekszabalyzat

3.    NYEREMÉNYJÁTÉK IDŐTARTAMA

3.1    A Játék 2021. december 10. 00:00 órától 2022. január 10. 23:59 óráig tart. Azon ügyfelek részére, akik ezen időtartam előtt a CoinCash weboldalon regisztráltak és a nyereményjáték időszaka alatt váltanak a Játékban részt vesznek.

4.    A NYEREMÉNYJÁTÉK MENETE

4.1    A Játékban a jelen Játékszabályzat részvételi feltételeinek (2.1.a pont) megfelelő Játékosok vehetnek részt, oly módon, hogy a 3.1 pontban meghatározott időszakban a https://hu.coincash.eu/ weboldalon, keresztül első váltásukat leadják és teljesítik, legalább 100.000,- Ft értékben.

4.2 A nyereményjáték fix ajándékot nyújt azoknak, akik a Játékszabályzat részvételi feltételeinek (2.1.a pont) megfelelő és a 3. pontban leírt időtartam alatt újonnan váltó ügyfeleink. Az ajándék típusa a váltás összegétől függően a következő:

- 100 000 és 499 999 forint közötti váltás esetén egy bitcoin lógós sapka

- 500 000 és 1 499 999 forint közötti váltásnál, egy Ledger Nano S hardware tárca

- 1 500 000 forint feletti váltás esetén, egy 50 000 forint értékben, ügyfél által egy, választott altcoin*

*A nyeremények között feltüntetett 50.000 FT értékű altcoin értéke a nyertessel való egyeztetés alapján a váltás napján az Coincash.eu váltóoldalon, az aktuális árfolyam alapján és váltási értékben történik majd.

A választható altcoinok listája a Coincash.eu váltási aloldalán tekinthető meg.

Vannak kriptovaluták, melyet több láncon is tudunk váltani. A preferált lánc egyeztetésre kerül az ügyféllel az nyeremény értesítés során.

4.3    Játékperiódus:

Teljes játékperiódus: 2021. december 10. 00:00 órától 2022. január 10. 23:59:59 óráig tart.

4.4    A Játékosok a Játék időtartama alatt egyszer, vagyis az első váltásuk alkalmával jogosultak a Játékban részt venni, egy Játékos csak egy nyereményt nyerhet.

4.5    Azok a tranzakciók, amelyek a Szervező ÁSZF-ben és egyéb szabályzataiban írt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra kerülnek. A Játékban való részvételre kizárólag a Szervező ÁSZF-ben és egyéb szabályzataiban leírtak szerint, véglegesen teljesül tranzakciók jogosítanak fel.

4.6    A Szervező továbbá fenntartja magának a jogot, hogy a Játékból – a Szervező megítélése alapján – utólag is kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Szervező ÁSZF vagy egyéb szabályzatok rendelkezéseinek ellentétesen járnak el a Játék, vagy bármely tranzakció során. A jelen pontban meghatározott, tiszteségtelen magatartású résztvevők vagy Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy adatfeldolgozónak okoztak. A Szervező az esetleges téves kizárásokért felelősséget nem vállal.

4.7    A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a CoinCash weboldal technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és az adatfeldolgozó az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

4.8 A Játékos nem sértheti meg, illetve nem kísérelheti meg megsérteni a CoinCash weboldal és a Játék védelmét biztosító technikai megoldásokat, ideértve különösen az alábbi eseteket:

●    hozzáférés a nem a Játékos számára szánt adatokhoz;

●    megkísérelni a rendszer vagy a hálózat sebezhetőségének vizsgálatát, kémlelését  vagy tesztelését, vagy megfelelő felhatalmazás nélkül megsérteni a rendszer biztonságát vagy jogosultság-ellenőrző intézkedéseit;

●    kísérlet bármely felhasználó, host vagy hálózat számára nyújtott szolgáltatásokba való beleavatkozásba, illetve azok megzavarásába, a teljesség igénye nélkül ideértve a következőket: vírus elhelyezése a CoinCash weboldalon, a CoinCash weboldal túlterhelése (overloading), elárasztása (flooding), spammelése (spamming), levelekkel való bombázása (mailbombing) vagy összeomlasztása (crashing);

●    nem kívánt e-mailek (spam) küldése, ideértve termékek vagy szolgáltatások propagálását és/vagy hirdetését;

4.9    A Szervező fenntartja a jogot, hogy jelen Játékból, valamint a jövőben meghirdetésre kerülő további játékaiból a Játékos minden kétséget kizáró módon történő beazonosítását követően haladéktalanul kizárja azt a Játékost, továbbá hatósági, büntető- vagy bírósági eljárást kezdeményezzen azzal a Játékossal vagy harmadik személlyel szemben, aki a CoinCash weboldal rendeltetésszerű működésének megzavarásával vagy egyéb, nem tisztességes úton kíván a Játék során előnyhöz jutni, illetve aki egyéb módon megzavarja vagy megkísérli megzavarni a CoinCash weboldal rendeltetésszerű működését vagy bármely, a CoinCash weboldalon folytatandó tevékenységet.

5.    NYEREMÉNYEK, NYERTESEK

5.1    Nyeremények: játékperiódusonként összesen az 4.2. számú pontban feltüntetett nyeremények postázásra kerülnek a játékperiódusban megtett összes érvényes CoinCash weboldalon először váltó esetén, akik 2021 december 10.-e előtt regsiztráltak a coincash.eu oldalon. A Nyereményeket megnyerő Játékos (a továbbiakban: Nyertesek) 4.2. számú pontban feltüntetett nyereményeket nyerhetik meg.

A nyeremények közül a tárgyi nyeremények kerülnek postázásra, miután a játékossal felvettük a kapcsolatot, postai címét egyeztettük. A nyeremény kiküldése legkésőbb január 31.-éig megtörténik.

Az altcoin nyeremény a játékos által megadott tárcacímre fog kiküldésre kerülni.

Szervező az Szjatv. 76. §-ban foglalt rendelkezések figyelembevételével vállalja, hogy a Nyeremény után fizetendő adót (amennyiben van ilyen) a jogszabályoknak megfelelően megfizeti. A Szervező a Nyereményekkel kapcsolatos semmilyen további költséget nem vállal.

A Nyeremény nem ruházható át.   Amennyiben a Nyertes igazolhatóan saját hibájából vagy tőle nem független okból, így például késői jelentkezés vagy többszöri, esetleg nem teljesíthető módosítási kérések miatt nem veszi igénybe a Nyereményt, az arra való jogosultságát elveszíti.

A Szervező az igénybe nem vett Nyeremény értékét nem téríti meg a Nyertes részére.

5.2    A Nyeremények készpénzben történő kifizetésére nincs lehetőség. Sem a nyertesek, sem más nem jogosult követelni a Szervezőtől, hogy a nyereményeket készpénzre vagy más ajándéktárgyra váltsa át.

5.3    A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályban felsorolt Nyereményeken túlmenően egyéb nyereményt.

5.4    A Szervező a nyeremények tekintetében szavatosságot, garanciát nem vállal.

6.    NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA

6.1    A Nyertesek által a regisztrációjuk során megadott e-mail címre a Szervező nyertesértesítőt küld (a továbbiakban: Nyertes értesítés).

A Nyertesek a Nyertesértesítésre, a nyeremények kézbesítése érdekében választ kell adjanak a további elérhetőségekkel kapcsolatban. Ez alapján a Szervező felveszi a kapcsolatot a Nyertessel a nyeremény átvételéhez szükséges adatok megadása érdekében.

A nyeremény postázása legkésőbb 2022. január 31.-éig megtörténik a nyertes által megadott címre.

6.2  A Nyertesekkel a Szervező 10 napon belül legalább két alkalommal kísérel meg e-mailben kapcsolatba lépni. Amennyiben a nyertességről értesítő e-mail üzenet megküldését követő 10 napon belül a Szervezőnek nem sikerül kapcsolatba lépnie a Nyertessel, és a Nyertes ezen időszak alatt nem adja meg a Nyertes értesítésben kért adatokat a Szervezőnek, a nyeremény jogát a nyertes elveszti.

6.3  A Nyeremény átvételével összefüggésben a Játékosnak felróható okból felmerülő, a Játékszabályzatban kifejezetten nem szabályozott további költségek és kiadások a Játékost terhelik. A megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (hibás vagy hiányos név vagy cím, e-mail cím stb.), kézbesítésének elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

7.    ADÓZÁS

7.1 A Nyereményekhez kapcsolódó SZJA és egyéb adófizetési és járulékfizetési kötelezettséget a Szervező viseli. A Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

7.2    A Nyeremények átadásának lebonyolításával járó költséget a Szervező viseli. Egyéb esetlegesen felmerülő költségek (pl. a Nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei, hazautazás üzemanyagának költsége) a Játékost terhelik.

8.    ADATVÉDELEM

8.1   A Játék lebonyolítása során a Szervező adatkezelési tájékoztatójában (link) foglalt feltételek az alábbi eltérésekkel alkalmazandók.  A jelen Játékszabályzatban írt adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelés célja: a Jelen Játékban beküldött regisztráció ellenőrzése, Játékosok és Nyertes azonosítása, Nyertes értesítése, Nyeremények átadása (a továbbiakban: Adatkezelés).

8.2    Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

  • részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a jelen Játékszabályzat minden rendelkezését.

  • nyertesség esetén nevüket és a nyertesség dátumát Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatban nyilvánosságra hozhatja a CoinCash weboldalon és a social media felületetin. A nyilvánosságra hozatal során azon Nyertes (neve, valamint a nyertesség dátuma) jelenik meg, akivel a Szervező a kapcsolatot sikeresen felvette.

A Személyes adataik jelen pont szerinti nyilvánosságra hozatalához valamennyi Játékos a Játék időtartama alatt történő váltási tranzakció kezdeményezésével elfogadta.

8.2.1 A Szervező mint adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) a Játékosok által rendelkezésre bocsátott Személyes adatait (vezeték- és utónév, e-mail cím, telefonszám, postai cím) a Játékkal összefüggésben, annak időtartama alatt (2021. december 10 – 2022. január 10.) és azt követően még 30 napig a jelen Játékszabályzat 9. pontjában írtak szerint kezeli. A Játékot követő 30. napot követően az Adatfeldolgozó az Adatkezelő megbízásából törli a Játékos Személyes adatait, kivéve, ha az adatok kezelésére más adatkezelési célból rendelkezik az érintett hozzájárulásával

8.3    A Szervező szavatolja, hogy az Adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik.

8.4   A Személyes adatokat a Játék megvalósításában közreműködő személyek és a vonatkozó technikai és személyzeti feladatokat végző személyek ismerik meg.

8.5    A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen a Szervezőnél mint Adatkezelőnél Személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, helyesbítését vagy korlátozását az alábbi címen: 1096, Budapest, Lechner Ödön fasor 6. vagy e-mail címen: [email protected]

Az adatok kezelője: Tiwala Solutions Kft. Az adatok feldolgozója: Tiwala Solutions Kft

Adatfeldolgozók még: Zendesk989 Market St., San Francisco, CA 94103 és az Amazon Web Services, Inc., 410 Terry Avenue North, Seattle, WA

8.6    Amennyiben a Játékos Személyes adatainak törlését a Játék időtartama alatt kéri, úgy tudomásul veszi, hogy a Játékban való minden jogosultságát elveszti, és a Játékból kizárásra kerül.

8.7    Játékos a fentieken kívül ingyenesen, indokolás nélkül, bármikor kérheti az adatai törlését („elfeledtetéshez való jog”) vagy azok kezelésének korlátozását, vagy e-mailben [email protected] címen, vagy postai levél útján a következő̋ postai címen a 1096, Budapest, Lechner Ödön fasor 6 címen, a levelezési cím megadásával. Az Adatkezelő a törlési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik az Adatkezelés megszüntetéséről és törli a Játékost a nyilvántartásából. Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben kérelmére a Játék érvényes időtartamának befejezése előtt következik be Személyes adatai kezelésének korlátozása vagy törlése, a Játékosnak a Játékban való részvétele - a nyereményre való jogosultságával együtt - megszűnik. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremények átadása előtt kérelmezi.

8.8    A Játékos a Személyes adatainak kezeléséről bármikor írásban, az Adatkezelők bármelyike címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve az [email protected] címen e-mailben tájékoztatást kérhet. A levélben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a Játékos egyértelműen beazonosítható. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekinti hitelesnek, ha azt a Játékos  a Játék során regisztrált e-mail címéről küldi, ez azonban nem zárja ki, hogy az Adatkezelő a tájékoztatás megadása előtt a Játékost más módon is beazonosítsa. A tájékoztatáskérés kiterjedhet a Játékosnak az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az Adatfeldolgozó és az esetleges további adatfeldolgozók nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a Személyes adatok továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg Játékos adatait.

8.9.   A Játékos kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását. Figyelembe véve az Adatkezelés célját, a Játékos kérheti a hiányos Személyes adatok kiegészítését. Személyes adat módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre. A Játékos kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha a Játékos vitatja a kezelt Személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a Személyes adatok pontosságát. Az Adatkezelő megjelöli az általuk kezelt Személyes adatot, ha a Játékos vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott Személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

8.10     A Játékos kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza akkor is, ha az Adatkezelés jogellenes, de a Játékos ellenzi a kezelt Személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását. A Játékos továbbá akkor is kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha az Adatkezelés célja megvalósult, de a Játékos igényli azok Adatkezelő általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

8.11    A Játékos tiltakozhat Személyes adatainak kezelése ellen (i) ha a Személyes adatok kezelése kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges; (ii) ha az Adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás; vagy (iii) ha az Adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor.

Az Adatkezelő a Játékos tiltakozásának jogszerűségét megvizsgálja, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az Adatkezelést megszünteti és a kezelt Személyes adatokat zárolja, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Személyes adatok korábban továbbításra kerültek.

8.12     Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a Játékosok hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívja, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének. Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő érintett alkalmazottai ismerhetik meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át. Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére is előírja. A Játékos elismeri és elfogadja, hogy Személyes adatainak a CoinCash weboldalon való megadása – annak ellenére, hogy az Adatkezelő az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezik –, az adatok védelme teljes mértékben az interneten nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés erőfeszítéseink ellenére történő bekövetkezése esetén az Adatkezelő nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy a Játékosnál ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért. Adatkezelő a Nyereményjátékkal összefüggésben semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak. A Szervező, illetve a Játék szervezésében részt vevő egyéb cégek nem vállalnak semmiféle felelősséget semmilyen adatvesztésért, különös tekintettel adatátvitel közbeni vagy egyéb technikai problémából adódó adatvesztésért.

8.13    Jogorvoslati lehetőségek az Adatkezeléssel kapcsolatban

A Játékosok jogorvoslati lehetőségeit – többek között – az Infotv. 14-23. §-ai, valamint a GDPR 12-22. cikkei tartalmazzák. A Játékosok bármikor tájékoztatást kérhetnek a Személyes adataik kezeléséről, amelyet az Adatkezelő csak az Infotv. szerinti kivételesesetekben tagadhat meg. A tájékoztatás megtagadása esetén az Adatkezelő írásban közli, hogy a felvilágosítás megtagadására a törvény mely rendelkezése alapján került sor. A Játékos a jogainak megsértése esetén bírósághoz is fordulhat, amely az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, de a per – a Játékos választása szerint – a Játékos lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Azt, hogy az Adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani. Ha az Adatkezelő a Játékos adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az Adatkezelő a Játékos adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével a Játékos személyiségi jogát megsérti, a Játékos sérelemdíjat követelhet. Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy a Játékos személyiségi jogának sérelmét az Adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem a Játékos szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Bármilyen, az Adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshetők az Adatkezelő munkatársaink is az [email protected] e-mail címen.

A Játékos az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím:1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: [email protected]; honlap: www.naih.hu) is fordulhat.

9. JÁTÉKSZABÁLY LEHETSÉGES MÓDOSÍTÁSA

A Szervező a játék időperiódusa alatt bármikor változtathatja a nyereményjáték szabályzatát. Erről külön értesítést nem kell küldenie a játékban való részvevőknek.